Regulamin

Ogólne założenia

Misją konferencji Devoxx4Kids Polska jest dostarczenie dzieciom bezpłatnej szansy nauki programowania w ramach zorganizowanych warsztatów i szkoleń, a także szerzenie idei pogłębiania i pielęgnacji tej wiedzy wśród nauczycieli i rodziców. Konferencja ma charakter jednodniowego spotkania o wcześniej ustalonych grupach wiekowych. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, a żaden ze szkoleniowców nie otrzymuję wynagrodzenia z tytułu prowadzonych zajęć.

Organizacja i program zajęć

Konferencja ma charakter jednodniowych warsztatów w podziale na odpowiednie grupy wiekowe. Zaplanowano 6 zajęć trwających 50 minut każde. W ramach zajęć dzieci poznają narzędzia informatyczne służące do nauki programowania.

W trakcie zajęć, dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z przygotowanym progamem, o coraz większym poziomie złożoności. Podczas zajęć dzieci mają dostęp do materiałów edukacyjnych prowadzących ich przez planowane ćwiczenia. Z uwagi na fakt, że drukowane materiały są dość kosztowne i używane podczas innych spotkań należy zwrócić je po zakończeniu spotkań w możliwie nienaruszonym stanie. Istnieje możliwość dostępu do elektronicznych wersji materiałów po zakończeniu spotkania.

Uczestnicy

Zajęcia są dedykowane dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta jak i chłopcy. W zależności od rodzaju zajęć, może być wymagana podstawowa znajomość obsługi komputera oraz czytania i pisania. Więcej informacji znajduję się w opisie poszczególnych zajęć.

Zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 15 osób(łącznie 60 dzieci), w związku z czym ilość osób jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń Organizatorowi przysługuje prawo odmowy uczestnictwa wybranym osobom.

Popularyzacja spotkań

Podczas spotkań mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania wideo dzieci uczestniczących w zajęciach. Celem takich działań jest wyłącznie popularyzacja idei nauki programowania w ramach wydarzenia devoxx4kids.pl.

Uczestnictwo w spotkaniach oznacza zgodę uczestnika zajęć lub jego prawnego opiekuna do wykonywania zdjęć i nagrań wideo oraz ich publikowania przez Organizatora i Sponsorów. Wizerunek, głos i/lub wypowiedź mogą być wykorzystywane w opisanym wyżej materiale filmowym, w sieci multimedialnej i Internecie oraz, w ramach usług telekomunikacyjnych.

Organizator zapewnia, że publikacja materiałów ma wyłącznie charakter promocyjny i służy popularyzacji spotkania Devoxx4kids i marki sponsorów. Organizator zapewnia, że zdjęcia / nagrania nigdy nie będą publikowane wraz z danymi osobowymi jego uczestników.

Wsparcie

Z uwagi na wolontariacki charakter spotkań mile widziana jest pomoc rodziców / opiekunów podczas zajęć. Szczególnie pożądana jest opieka nad ogólnym bezpieczeństwem dzieci. Wszelkich informacji o możliwym zakresie wsparcia udziela prowadzący.

Bezpieczeństwo

Regulamin i zasady bezpieczeństwa opisane zostały w dokumencie “Regulamin bezpieczeństwa Devoxx4Kids 2017”, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza jednoczesne zapoznanie się i akceptację regulaminu bezpieczeństwa.

Postanowienia końcowe

Odpowiedzialność organizatora za dzieci rozpoczyna się w chwili rozpoczęcia zajęć, a kończy tuż po ich zakończeniu. Za rzeczy zagubione podczas zajęć lub powstałe szkody podczas szkolenia Organizator nie odpowiada. Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zajęć wyłącznie dzięki uprzejmości szkoły.